നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ സ്കോർ എങ്ങിനെ വർധിപ്പിക്കാം

1 .പരീക്ഷാ സിലബസ് നന്നായി അറിയുക. നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് സമുദ്രം പോലെ പരന്ന് കിടക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രധാന വിഷയത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് 2 . സ്റ്റഡി[…]

Read more