കർണാടകയിലെ സ്വകാര്യ കോളേജുകളിലെ എം.ബി.ബി. എസ്./ബി.ഡി.എസ്. പ്രവേശനത്തിന് കോമഡ്കെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണോ?

  വേണ്ട. കൺസോർഷ്യം ഓഫ് മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ഡെന്റൽ കോളേജസ് ഓഫ് കർണാടക (കോമഡ്കെ) ഇപ്പോൾ എം.ബി.ബി. എസ്./ബി.ഡി.എസ്. പ്രവേശനം നേരിട്ടു നടത്തുന്നില്ല.   എല്ലാ[…]

Read more

നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ സ്കോർ എങ്ങിനെ വർധിപ്പിക്കാം

1 .പരീക്ഷാ സിലബസ് നന്നായി അറിയുക. നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് സമുദ്രം പോലെ പരന്ന് കിടക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രധാന വിഷയത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് 2 . സ്റ്റഡി[…]

Read more